BAT

Algemene voorwaarden
1. De horeca-zaak biedt vouchers te koop aan via Enchantecafe.be. De persoon die de aankoop doet wordt als enige koper beschouwd. Enkel hij is gebonden tot de betaling, zelfs wanneer de vouchers aan een derde moeten worden geleverd. Vouchers mogen niet worden doorverkocht aan derden, noch in een commerciƫle relatie aan derden worden overgemaakt.
2. De vouchers worden geregistreerd op het ogenblik van het verzenden van het bestelformulier. De vouchers worden pas verstuurd na ontvangst van de correcte betaling. De voucher wordt geannuleerd indien de vouchers niet worden betaald binnen de aangegeven betalingstermijn van 4 (vier) uur. Deze termijn zal strikt toegepast worden. De BTW en eventuele taksen zijn steeds ten laste van de klant.
3. In principe worden de vouchers per e-mail gestuurd naar het adres dat opgegeven werd op het bestelformulier.
4. De vouchers kunnen via Bancontact of iDeal worden betaald. De klant heeft het recht om aan de horeca-zaak, per aangetekende brief mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van reden, binnen de 7 werkdagen, op voorwaarde dat de voucher nog niet geconsumeerd is, vanaf de dag die volgt op de bestelling van de vouchers. De horeca-zaak betaalt de vouchers terug, op het door de klant opgegeven bankrekeningnummer.
5. Indiende horeca-zaak later afziet van het inwisselen van de vouchers, worden de vouchers terugbetaald door door de horeca-zaak. BATfunding heeft geen commerciele verbindtenis of een verbindtenis van andere aard met de klant, en zal nooit gevraagd kunnen worden om de vouchers terug te betalen.
6. BATfunding wendt alle redelijke middelen aan om de informatie op haar website volledig, correct en up-to-date te houden. Zij geeft echter geen enkele waarborg hieromtrent, en kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor de rechtstreekse of onrechtstreekse schade die iemand zou lijden als gevolg van het bezoek aan of het gebruik van de website, behoudens door die persoon bewezen opzet of zware fout in hoofde van BATfunding. BATfunding is niet aansprakelijk voor overmacht die de uitvoering van deze overeenkomst vertraagt of verhindert. Worden onder meer maar niet uitsluitend als overmacht beschouwd: staking, natuurrampen, overstroming, brand, bezetting, extreme weersomstandigheden, overheidsmaatregelen, technische defecten. BATfunding dient niet het bewijs te leveren van de onvoorzienbare of onvermijdbare aard van dergelijke situatie van overmacht.
7. De klant gaat uitdrukkelijk akkoord om correcte, accurate, actuele en volledige informatie over zichzelf te verstrekken zoals gevraagd op het registratieformulier. BATfunding behoudt zich het recht voor om, wanneer zij redelijke vermoedens heeft dat de verstrekte informatie onjuist, onvolledig of voorbijgestreefd is, de gevraagde verrichting te schorsen of te weigeren. Deze gegevens kunnen bewaard worden om de goede werking van haar diensten te kunnen garanderen. Zij kunnen tevens worden gebruikt door de horeca-zaak voor marketingdoeleinden. Elke klant die zijn identiteit bewijst, is gerechtigd om toegang te krijgen tot zijn persoonsgegevens en om verbeteringen hieraan aan te brengen, mits voorafgaandelijk gedagtekend en ondertekend schriftelijk verzoek. Na 2 jaar of bij het inwisselen van de voucher (wat als eerste komt) worden bij BATfunding alle persoonlijke data verwijderd.